Kirkas ajattelu tuottaa raikkaita ratkaisuja


12496423_435088340029168_8277352232840509812_oIhmisen ajattelusta ylivoimaisesti suurin osa on intuitiivista, tiedostamatonta. Tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että intuition osuus on yli 90 % kaikesta ajattelutoiminnastamme. Käytännössä toimimme siis pitkälti intuitiomme ohjaamina. Myös työelämässä.

Rationaalisuutta, erilaisia analyysejä ja loogisia perusteluita pidetään työelämän ja bisneksen käyttövoimana. Luulemme perustavamme suunnitelmat, päätökset, visiot ja ratkaisut loogisten perusteluiden varaan, mutta tosiasiassa rationaalisuus on vain hitunen ajattelustamme. Rationaalinen ajatteluprosessi on hidas, kömpelö ja erittäin rajoittunut. Se pystyy käsittelemään vain yhtä asiaa ja muutamia tekijöitä kerrallaan. Sen avulla voimme tulkita ja analysoida raportteja sekä tehdä strategioita ja prosessikaavioita, mutta aika harvoin suuria oivalluksia ja uusia avauksia tehdään puhtaasti rationaalisen päättelyn perusteella. Sen sijaan lukuisat liike-elämän johtajat ja Nobel-palkitut tutkijat kertovat organisaatioidensa menestystarinoiden ja tutkimuslöytöjensä syntyneen intuitiivisesti.

Mutta kuinka monella työpaikalla hyödynnetään tietoisesti intuitiivisen ajattelun voimaa ja mahdollisuuksia? Veikkaan, että aika harvalla.

Tutkimusten mukaan intuitio auttaa erityisesti päätöksenteossa silloin, kun tietoa on liikaa tai liian vähän, tai päätös pitää tehdä nopeasti. Pystymme intuitiivisesti hahmottamaan suuriakin kokonaisuuksia suhteellisen vähällä vaivalla. Intuition avulla näemme kauemmas, laveammalle ja syvemmälle, ikään kuin asioiden taakse ja yli. Intuition avulla pääsemme käsiksi asioiden merkityksiin ja niiden välisiin yhteyksiin. Se auttaa muodostamaan kokonaisvaltaisen ymmärryksen asioista, tapahtumista, ilmiöistä. Sen avulla pystymme myös hahmottamaan ja visioimaan tulevaisuutta sekä näkemään uusia vaihtoehtoja. Intuitio on keskeisellä sijalla myös ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Sosiaalinen intuitio auttaa meitä ymmärtämään toinen toisiamme ja rakentaa vastavuoroista kommunikointia ja yhteisyyttä. Kaikki nämä ovat haluttuja kykyjä tämän päivän työelämässä.

Intuitiivista ajattelua voi kehittää tietoisesti. Ensimmäinen askel tällä polulla on intuitiivisen prosessin lainalaisuuksien tunnistaminen. Jotta intuitiota voi kehittää, täytyy tunnistaa mitä se on, mitä se ei ole ja miten tämä prosessi toimii. Ja koska intuitio ilmenee jokaisella eri tavoin, on kokemuksellisen oppimisen keinoin opeteltava tunnistamaan kuinka juuri minä tunnistan intuitiivisen ajatteluni tulokset. Tämä voi olla vaikeaa, jos ympäristö ja mieli ovat kovin kuormittuneita ja hälyisiä. Siksi hiljaisuus ja pysähtyminen ovat usein tarpeen. Myös positiivinen uteliaisuus, leikkisyys ja rentous ovat hyvää ravintoa tietoisen intuitiivisen ajattelun kehittämiselle. Avoin havainnoiminen ja avoimuus omille reaktioille tukevat intuitiivisen prosessoinnin kehittymistä.

Aivan kuten rationaalinenkin ajattelu, intuitiivinenkin ajattelu on valitettavasti altis myös virheille. Näitä erilaisia intuitiivisen ajattelun virheitä on tunnistettu jo kymmeniä. Intuitiivisen ajattelun kehittämiseen kuuluukin olennaisesti myös näihin vinoumiin ja niiden vaikutuksiin tutustuminen. Samoin intuitiivisen ja rationaalisen ajattelun yhdistäminen.

Yhteiskuntamme on murroksessa. Nyt jos koskaan tarvitsemme uudenlaista ajattelua ja raikkaita visioita. Pelkkien menneiden vuosien numeroiden tutkimisella tai olemassa olevien prosessien viilaamisella emme pysty keksimään uusia liiketoimintaideoita tai löytämään uutta toimintalogiikkaa. Tarvitsemme ajattelun avartamista. Yhtenä vastauksena tähän on intuitiivisen ajattelun tietoinen hyödyntäminen.